IMG_1085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


 

 

Pakolliset kurssit

 

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)

Keskeiset sisällöt

·         oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana

·         tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät

·         tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun

·         tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa

·         tekstien moniäänisyys

·         proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi

·         tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset

·         tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen

·         ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)

Keskeiset sisällöt

·         kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa

·         kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus

·         suomen kielen vertailu muihin kieliin,kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus

·         kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä

·         kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely

·         informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)

Keskeiset sisällöt

·         kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus

·         monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä

·         proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi

·         monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa

·         kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen

·         tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)

Keskeiset sisällöt

·         vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot

·         vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot

·         tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys

·         sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki

·         kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja

·         argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu

5. Teksti ja konteksti (ÄI5)

Keskeiset sisällöt

·         tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa

·         tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta

·         suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia

·         kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee

 

 

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6) 

Keskeiset sisällöt

·         ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

·         monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat

·         kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa

·         nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

·         dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa

 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)

Keskeiset sisällöt

·         vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet

·         puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi

·         kielellinen ja ei-kielellinen viestintä

·         arjen vuorovaikutustilanteet

·         esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä

·         esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu

·         puheviestinnän kulttuurisia piirteitä

 

 

 

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8)

Keskeiset sisällöt

·         kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen

·         tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa

·         kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta

·         mediatekstien tuottamista ja analyysia

 

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI9)

Keskeiset sisällöt

·         tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa

·         fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista

·         tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen

ÄIDINKIELI - koulukohtaiset kurssit

AI K: Kirjallisuuskurssi

Kirja on taskussa kannettava puutarha. Keskitytään valittuihin lajeihin ja teemoihin kirjallisuudessa.

Arviointi: Numeroarvostelu/suoritusmerkintä

AI O: Kirjoituskurssi - kirjoita itsesi näkyväksi

Hyvän kielen oppiminen, luovia monipuolisia tekstejä.

Arviointi: Numeroarvostelu/suoritusmerkintä