IMG_1089.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


LYHYT MATEMATIIKKA 

Pakollinen yhteinen kurssi

1. Luvut ja lukujonot (MAY1)

Keskeiset sisällöt

• reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta

• funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta

• lukujono

• rekursiivinen lukujono

• aritmeettinen jono ja summa

• logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys

• muotoa ax = b, x ? ? olevien yhtälöiden ratkaiseminen

• geometrinen jono ja summa

2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)

Keskeiset sisällöt

• suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus

• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi

• yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen

• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen

• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

3. Geometria (MAB3)

Keskeiset sisällöt

• kuvioiden yhdenmuotoisuus

• suorakulmaisen kolmion trigonometria

• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause

• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen

• geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

4. Matemaattisia malleja (MAB4)

Keskeiset sisällöt

• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen

• potenssiyhtälön ratkaiseminen

• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

• lukujonot matemaattisina malleina

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)

Keskeiset sisällöt

• diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen

• regression ja korrelaation käsitteet

• havainto ja poikkeava havainto

• ennusteiden tekeminen

• kombinatoriikkaa

• todennäköisyyden käsite

• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

6. Talousmatematiikka (MAB6)

Keskeiset sisällöt

• indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia

• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien

avulla

Valtakunnalliset syventävät kurssit

7. Matemaattinen analyysi (MAB7)

Keskeiset sisällöt

• graafisia ja numeerisia menetelmiä

• polynomifunktion derivaatta

• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen

• polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8)

Keskeiset sisällöt

• normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet

• toistokoe

• binomijakauma

• luottamusvälin käsite

Koulukohtaiset soveltavat kurssit:

V: Lyhyen matematiikan kertaus Tavoitteet: Opiskelija valmentautuu ylioppilaskirjoituksiin. Sisällöt: Kerrataan lukion lyhyen matematiikan pakollisten kurssien sisältöjä ja yleisiä taitoja sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.