IMG_0619.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


BIOLOGIA - pakolliset kurssit:

 

1. Elämä ja evoluutio (BI1)

Keskeiset sisällöt 

Biologia tieteenä

·         elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot

·         biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät

·         biologisen tiedon esittäminen mallien avulla

Solu elämän perusyksikkönä

·         elämän syntyvaiheet

·         solujen rakenne ja energiatalous

·         DNA ja geenien ilmeneminen

Eliön elinkaari

·         suvullinen ja suvuton lisääntyminen

·         muuntelu

·         kasvu, kehittyminen ja kuolema

Evoluutio

·         luonnonvalinta ja sopeutuminen

·         lajien syntyminen ja häviäminen

·         eliökunnan sukupuu

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

 

2. Ekologia ja ympäristö (BI2)

Keskeiset sisällöt 


Ekologian perusteet

·         elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset

·         ekosysteemien rakenne ja palautuvuus

·         aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä

·         luonnon monimuotoisuus

·         populaatioiden ominaisuudet

·         lajien väliset suhteet

·         eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet

·         ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset

·         luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat

·         aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat

·         paikalliset ympäristöongelmat

Kohti kestävää tulevaisuutta

·         ekosysteemipalveluiden merkitys

·         ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys

·         toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

 

3. Solu ja perinnöllisyys (BI3)

 

Keskeiset sisällöt

Solu tutkimuskohteena

·         miten soluja tutkitaan

·         solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö

Eliöt rakentuvat soluista

·         biomolekyylit

·         tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta

·         DNA:n ja RNA:n rakenne

·         proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely

Solujen lisääntyminen

·         mitoosi ja sen merkitys

·         solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen

Periytymisen perusteet

·         geenit ja alleelit

·         sukusolut ja niiden synty meioosissa

·        geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle

  •                   mutaatiot ja mutageenit

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla

 

4. Ihmisen biologia (BI4)

Keskeiset sisällöt 


Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely

·         ravintoaineet ja ruoansulatus 

·         verenkiertoelimistö

·         hengityselimistö ja hengityksen säätely

Liikkuminen

·         tuki- ja liikuntaelimistö

Elintoimintojen säätely

·         hermosto ja aistit

·         umpirauhaset ja hormonit

·         lämmönsäätely

·         kemiallinen tasapaino

·         elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit


Lisääntyminen

·         hedelmöitys, raskaus ja synnytys

·         sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus

·         perimän ja ympäristön merkitys

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus

5. Biologian sovellukset (BI5)

Keskeiset sisällöt

Bioteknologian sovellukset ja merkitys

·         ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla

·         bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys

·         bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta

·         bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen

·         mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa

Geeniteknologian sovellukset ja merkitys

·         geenitekniikan menetelmät

·         genomitieto

·         mikrobit geeniteknologiassa

Kasvi- ja eläinjalostus

Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus


BIOLOGIA - Koulukohtaiset kurssit

BI L: Lajintuntemus

Tavoite: Hankitaan lajintuntemustaito ja opitaan kotiseudun

yleisimmät lajit sekä ymmärretään ihmisen asema eliökunnassa.

Sisältö: Retkeilyä luonnossa ja lajien tunnistamista

Arviointi: suoritusmerkintä.

BI V: Valmennus

Tavoite: Kurssi antaa valmiuksia yo-kirjoitusten reaalikokeeseen sekä

biologiaa soveltavien jatko-opintojen pääsykuulusteluihin.

Arviointi: suoritusmerkintä.