IMG_6444.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


MAANTIEDE - Pakollinen kurssi

 1. Maailma muutoksessa (GE1)

 Keskeiset sisällöt

Maantiede tieteenalana

·         miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa

·         opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot omasta lähiympäristöstä ja muuttuvasta maailmasta

·         maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia

·         miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa

·         alueellisia riskejä, myönteistä kehitystä ja innovaatioita koskevat ajankohtaiset uutiset maapallon eri alueilla

·         maailman karttakuvan ja paikannimistön syventäminen

Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen

Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja sopeutuminen

·         ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit

·         resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous

·         maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet

Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset

·         inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoinnin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja pakolaisuus

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Sininen planeetta (GE2)

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

·         luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen

·         geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys

·         ilmakehän rakenne ja tuulet

·         sateet

·         meriveden liikkeet

·         sää ja sen ennustaminen

·         ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot

·         endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina

·         luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

·         arvokkaat luonnonmaisemat

Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

 

 3. Yhteinen maailma (GE3)

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

·         ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen

·         ihmismaantieteen peruskäsitteet

·         geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät

·         miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti

Väestö ja asutus

·         väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen

·         kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Alkutuotanto ja ympäristö

·         kestävä maa-, kala- ja metsätalous

Teollisuus ja energia

·         raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti

Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus

·         liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne

·         maankäyttö, keskukset ja periferiat

·         kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

 

 4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Keskeiset sisällöt

 Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot

·         kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geomedian käyttö maantieteen tutkimuksissa

·         ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

·         aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet

·         kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehityksen sitoumukset

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti

·         maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geomediaa hyväksi käyttäen

MAANTIEDE - koulukohtaiset kurssit

 

GE V: Valmennus

Tavoite: Karttojen ja kartogrammien lukutaito ja tulkinta. Kerrataan maantieteen kurssien keskeisiä asioita ainereaalin kannalta. Sisältö: Sisältönä karttatyypit, kartogrammien laadinta. Maantieteen ainereaaliin valmennusta. Arviointi: suoritusmerkintä.