IMG_1181.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Pakollinen kurssi

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Keskeiset sisällöt

• fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

• tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn

sekä aineen rakenteeseen

• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

• tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

• tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Lämpö (FY2)

Keskeiset sisällöt

• fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

• lämpö ja lämpötila

• kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

• mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

• energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

• tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

3. Sähkö (FY3)

Keskeiset sisällöt

• fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

• sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

• yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

• sähköteho ja Joulen laki

• kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

• sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

• sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

4. Voima ja liike (FY4)

Keskeiset sisällöt

• fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

• vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen

liike

• Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

• etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus

• liikeyhtälö

• momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

• liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

• liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

• mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

Keskeiset sisällöt

• fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

• tasainen ympyräliike

• gravitaatiovuorovaikutus

• harmoninen voima ja värähdysliike

• aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

• aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

• ääni aaltoliikeilmiönä

• mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

 

 

6. Sähkömagnetismi (FY6)

Keskeiset sisällöt

• fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

• magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

• varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

• sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

• generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

• sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi

ja diffraktio

• tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

7. Aine ja säteily (FY7)

Keskeiset sisällöt

• näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

• energian kvantittuminen

• sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

• aaltohiukkasdualismi

• atomiytimen rakenne

• ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

• radioaktiivisuus ja hajoamislaki

• säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

• tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

 

V Koulukohtainen soveltava kurssi:

Tavoitteet: Opiskelija valmentautuu ylioppilaskirjoituksiin. Sisällöt: Kerrataan fysiikan kurssien 1-7 sisältöjä ja yleisiä taitoja sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.