IMG_1100.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)

Keskeiset sisällöt

·         uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen

·         nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus

·         maailman ja Suomen uskontotilanne

·         Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet

·         pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa

·         juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille

·         ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä


2.  Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Keskeiset sisällöt

·         kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa

·         katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset

·         karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia

·         kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet

·         uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa

·         ekumenia ja katsomusten dialogi

·         ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Keskeiset sisällöt

·         hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan

·         Intian nykypäivän uskontotilanne

·         jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet

·         buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin

·         Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan

·         Kiinan nykypäivän uskontotilanne

·         shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa

·         Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa

·         luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys

·         uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä


 

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

Keskeiset sisällöt

·         Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio

·         uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan

·         uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina

·         uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa

·         uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset

·         uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa

·         uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina

·         uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa

·         uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

·         osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

Keskeiset sisällöt

·         uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet

·         uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus

·         uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana

·         uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa

·         Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla

·         muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

6. Uskonnot ja media (UE6)

           

Keskeiset sisällöt

·         uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa

·         uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa

·         uskontojen mediajulkisuus

·         uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa

·         median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki

·         uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi