3.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterENGLANTI A1-KIELI - pakolliset kurssit

EA 1: Nuori ja hänen maailmansa

Totuttaudutaan lukion kielenopiskeluun. Kerrataan peruskoulun kieliaines sekä sanaston että kieliopin osalta.

Arviointi: Numeroarvostelu.

EA 2: Viestintä ja vapaa-aika

Opitaan suullisesti ja kirjallisesti ilmaisemaan aihepiiriin liittyviä asioita. Vapaa-aika ja harrastussanastoa. Yksinkertaista kirjallista tuottamista.

Arviointi: Numeroarvostelu.

EA 3: Opiskelu ja työ

Opitaan opiskelu- ja työsanastoa. Totutaan vaativampaan virallisluonteiseen kielenkäyttöön. Opiskelu meillä ja muualla. Työ ja sen merkitys.

Arviointi: Numeroarvostelu.

EA 4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Opitaan ymmärtämään vaativampaa tekstiä ao. aihepiiristä. Keskustellaan ja kirjoitetaan yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Arviointi: Numeroarvostelu.

EA 5: Kulttuuri

Tutustutaan englantia puhuvien kansojen kulttuurin eri muotoihin. Luetaan englanninkielinen kirja, josta tehdään kirja-analyysi englanniksi. Portfolion kokoaminen kurssin aikana tehdyistä töistä.

Arviointi: Numeroarvostelu.

EA 6: Tiede, talous ja tekniikka

Tutustutaan eri tieteen ja tekniikan aloihin. Opitaan erityisalojen sanastoa. Vaativampia alan asiakokonaisuuksia. Kirjallista tuottamista.

Arviointi: Numeroarvostelu.

ENGLANTI - syventävät kurssit

EA 7: Ihmiskunta ja elinympäristö

Avartaa opiskelijan maailmankuvaa ja antaa kielelliset valmiudet ymmärtää ja käyttää aihepiirin sanastoa. Kurssin aikana tehdään yo-kirjoituksiin tähtääviä tehtäviä.

Arviointi: Numeroarvostelu

EA 8: Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan suullisen kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa. Aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja muissa kursseissa esille tulleet aihepiirit. Puhumista harjoitellaan erilaisten tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Tavoitteena rohkeus ja taito tuottaa puhetta vaativimmissakin käyttötilanteissa. Lähtökohtana on opiskelijan omat valmiudet tuottaa ja puhua kieltä.

Arviointi tapahtuu kurssin aikana osoitetun näytön (50%) ja OPH:n loppukokeen (50% perusteella. Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10. Opiskelija saa kurssista todistuksen kielitaidostaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

ENGLANTI - soveltavat kurssit

EA K: Kielioppi ja kirjoittaminen

Käydään läpi ns. peruskielioppi. Harjoitellaan kirjoitelmien tekemistä. Tarkoitus edetä ns. "heikkojen " ehdoilla.

Arviointi: Suoritusmerkintä

EA V: Abi-kurssi

Kurssi valmentaa yo-tutkintoon. Sen aikana käydään läpi kaikki yo-kirjoitusten A-kielen osa-alueet käyttäen vanhoja yo-tekstejä ja muita ajankohtaisia aiheita käsitteleviä tekstejä

Arviointi: Suoritusmerkintä