1.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterFILOSOFIA - pakolliset kurssit

FI 1: Filosofian perusteet (1-2 vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan filosofisen ajattelun perusperiaatteisiin. Tutustutaan filosofian peruskysymyksiin ja arvioidaan länsimaiden suurten filosofien niihin antamia vastauksia.

Arviointi: Numeroarvostelu

FILOSOFIA - syventävät kurssit

FI 2: Filosofinen etiikka (kaikille avoin)

Etiikan peruskäsitteiden ymmärtäminen ja niiden soveltaminen käytännön elämän moraalisissa ja eettisissä kysymyksissä. Moraalisesti hyvä, hyvä elämä, yhteiskunta ja etiikka, monikulttuurisuus, luonto- ja ympäristöetiikka, klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet. Filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä.

Arviointi: Numeroarvostelu

FI 3: Tiedon ja todellisuuden filosofia (kaikille avoin)

Tiedon olemuksen syvällisempi ymmärtäminen.Tieto; tiede ja tiedon rajat. Oikea tieto ja pseudotiede.

Arviointi: Numeroarvostelu

FI 4: Yhteiskuntafilosofia (kaikille avoin)

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus, yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat.

Poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat.

Nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus.

Arviointi: Numeroarvostelu