IMG_1085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Historia

Pakolliset kurssit

1.       Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

Keskeiset sisällöt:

Historia tieteenalana , Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin , Keskiajan talous ja yhteiskunta, Maailmantalouden syntyminen , Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset , Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat

 

2.       Kansainväliset suhteet (HI2)

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

Keskeiset sisällöt:

Kansainvälisen politiikan perusteet, Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika, Jakautunut maailma, Keskinäisriippuvuuksien maailma .

 

3.       Itsenäisen Suomen historia (HI3)

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

Keskeiset sisällöt:

Miten Suomesta tuli Suomi?, Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet, Suomi kansainvälisissä konflikteissa , Kohti nykyistä Suomea.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

4.       Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Keskeiset sisällöt:  

Antiikin kulttuuripiiri

• kulttuurit ja elämäntavat • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

Keskiajan kulttuuri

• keskiaikainen maailmankuva • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

Uuden ajan murros • renessanssi ja tiedon vallankumous • reformaation merkitys • itsevaltiuden ajan kulttuuri

Valistuksen aikakausi

• luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

Aatteiden ja teollistumisen aika

• keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset • tiede uskonnon haastajana • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

Monimuotoinen nykyaika

• massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen • kulttuurin globalisoituminen • sukupuoliroolien murros • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys

 

5.       Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Keskeiset sisällöt:

Suomen alue ennen ristiretkiä

• tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä • rautakautinen heimoyhteiskuntien

Suomi Keskiaika

• Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

Uusi aika

• reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen • sääty- ja maatalousyhteiskunta • kehittyvä talous

Ruotsista Venäjän osaksi

• Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty • kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide

 

6.       Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6)

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymma?rreta?a?n kokonaisvaltaisena ka?sitteena?. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Keskeiset sisällöt:

Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:

  •  Amerikan alkuperäiskulttuurit
  •  Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit

• Aasian kulttuurit

• Afrikan kulttuurit

• arktiset kulttuurit

  • Latinalaisen Amerikan kulttuurit

• Lähi-idän kulttuurit

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit:

7.       Valmennuskurssi (HI V)

Kerrataan etupäässä pakollisten kurssien keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan vastaamista eri tyyppisiin yo-tehtäviin.

Suoritusmerkintä