IMG_1212.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit 

1.       Suomalainen yhteiskunta (YH1)

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Keskeiset sisällöt:

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne

Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus

Hyvinvointi ja tasa-arvo

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko

 

2.       Taloustieto (YH2)

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt:

Kansantalous ja yksilön talous, Markkinat, suhdanteet ja talouselämä, Talouspolitiikka, Kansainvälinen talous ja Suomi.

 

3.       Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

Keskeiset sisällöt:

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti

• arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus • perusvapaudet ja kansalaisuus • Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa

Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

• EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet • Suomi osana eurojärjestelmää • EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

• Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat • kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi • globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

 

4.       Kansalaisen lakitieto (YH4)

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Keskeiset sisällöt:

Lakitiedon perusteet

• peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

• perheoikeus • työoikeus • kuluttajansuoja • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys • asuminen • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin • tekijänoikeudet • ympäristöoikeus

Rikos- ja prosessioikeus

 

  •  rikostutkinta ja syyteharkinta • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot • rangaistukset • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen

 

 

 

 

Valtakunnallinen soveltava kurssi

Ambassador School (A)

Kurssi on osa Euroopan laajuista ohjelmaa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä koulujen tietoisuutta Euroopan unionista ja tuoda nuoria lähemmäs unionin toimintaa ja poliittista keskustelua. Käytännön toteutus on vapaasti valittavissa, ja oppilaat voivat yhdessä opettajan kanssa esimerkiksi kutsua europarlamentaarikon vierailulle, pitää EU-aiheisen teemapäivän tai järjestää työpajoja materiaalien pohjalta.

Suoritusmerkintä

Koulukohtainen soveltava kurssi

5.       Valmennus (YH V)

Kerrataan kurssien keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan vastaamista eri tyyppisiin yo-tehtäviin.

Suoritusmerkintä