markkinointikuvia-115.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterKUVATAIDE - pakolliset kurssit

KU 1: Minä, kuva ja kulttuuri

Kurssilla pohditaan, mitä taide on. Kerrataan kuvailmaisun perusteita: sommittelun ja väriopin perusteita erilaisia tekniikoita ja materiaaleja käyttäen. Harjoitellaan kuvan tulkintaa ja analysointia kuvallisin ja sanallisin keinoin. Näyttelykäyntejä.

Arviointi: Numeroarvostelu

KU 2: Ympäristö, paikka ja tila

Kuvallinen työskentely keskittyy omakohtaisiin havaintoihin ympäristöstä jäsentäen sitä luonnonvaraisesta rakennettuun ympäristöön ja esinemuotoiluun. Tutustutaan tilaan käsitteenä, tilan kokemiseen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana. Omien havaintojen, kokemusten ja tuntemusten pohjalta työstetään tilaa eri ilmaisutapoja käyttäen. Pohditaan, millainen on hyvä esine ja esinettä kulttuurinsa tulkkina. Tutustutaan suomalaiseen muotoiluun ja arkkitehtuuriin.

Arviointi: Numeroarvostelu

KUVATAIDE - syventävät kurssit

KU 3: Media ja kuvien viestit

Kurssilla tutustutaan kuvan rooliin mediassa: mm. kuvajournalismiin, mainontaan, viihteen kuviin, populaarikulttuuriin, sarjakuvaan, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisuun, graafiseen suunnitteluun, valokuvaan mediassa jne. Harjoitellaan analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdetta erilaisia työvälineitä käyttäen.

Arviointi: Numeroarvostelu

KU 4: Taiteen kuvista omiin kuviin

Kurssilla tutkitaan kuvataiteen historian pääpiirteitä; taiteilijan tehtävää ja asemaa yhteiskunnassa, kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa. Opiskelija soveltaa kurssilla käsiteltyjä asioita portfoliossaan, tutkii omaa työskentelyprosessiaan ja harjaantuu oman toimintansa arviointiin.

Arviointi: Numeroarvostelu

KU 5: Nykytaiteen työpaja

Kurssilla tarkastellaan modernin ja postmodernin ajattelun vaikutusta tämän päivän taiteeseen, tutustutaan nykytaiteen työtapoihin kuten dadaismiin, pop- käsite- performance- tila- ja ympäristötaiteeseen jne. Nykytaidetta tarkastellaan omien töiden kautta sekä tutustumalla eri taiteilijoiden töihin. Kurssin aikana tutustutaan nykytaiteeseen omakohtaisesti toteuttamalla nykytaiteen lähestymistapoja toteuttava projekti.

Arviointi: Numeroarvostelu

KUVATAIDE - koulukohtaiset kurssit

KU M: Piirustus ja maalaus

Kurssilla syvennetään tietämystä eri piirtämis- ja maalausvälineistä sekä erilaisista tekniikoista. Tehdään erilaisia piirtämis- ja maalausharjoituksia erilaisilla välineillä ja materiaaleilla. Tutustutaan piirtämisen ja maalauksen ilmaisukeinoihin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

KU E: Elokuva

Kurssilla perehdytään videokameran käyttöön ja videon editointiin sekä elokuvan ilmaisukeinoihin. Kurssilla harjoitellaan myös analysoimaan liikkuvaa kuvaa ja toteutetaan oma esityskelpoinen videoelokuva.

Arviointi: Suoritusmerkintä

KU D: Kuvataiteen lukiodiplomikurssi/lopputyökurssi

Opiskelija suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin tai kuvataiteen lopputyön kurssilla. Kurssi on ylioppilaskirjoituksia vastaava päättökoe, joka suoritetaan Opetushallituksen laatimien ohjeiden ja tehtävien perusteella

Arviointi: Suoritusmerkintä