IMG_1085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


 

 

 

Pakolliset kurssit

 

1. Musiikki ja minä (MU1)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

 

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

 

2. Moniääninen Suomi (MU2)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

 

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

3. Ovet auki musiikille (MU3)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

 

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

 

MUSIIKKI - koulukohtaiset kurssit

MU E: Esittävän musiikin kurssi

Kurssin tavoitteena on toimia "musiikkipankkina", josta oppilaita voidaan pyytää esiintymään koulun sekä koulun ulkopuolisiin tilaisuuksiin. Kurssille voi osallistua soolo- tai yhtyesoittajana, säestäjänä tai kuorolaisena. Kurssisuoritus kerätään osallistumalla harjoituksiin ja esityksiin. Kurssia voi kartuttaa koko lukioajan ja sitä voi kerätä myös osallistumalla Tuulimyllyn Puhaltajiin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

MU B: Bändisoitto

Kurssilla jatketaan bändisoitinten soittoa ja muodostetaan erilaisia kokoonpanoja. Kurssille voi osallistua myös orkesterisoittimella. Tavoitteena on yhteissoiton kehittyminen ja kappaleiden valmistaminen esityskuntoon. Bändikurssilaiset voivat huolehtia esim. koulun juhlien musiikista tai järjestää oma konsertin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

MU D: Musiikin diplomi

Musiikin diplomi edellyttää neljän musiikin kurssin suorittamista. Diplomityön tarkoitus on antaa laajempi näyttö oppilaan musiikillisesta harrastuneisuudesta. Diplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Opiskelija suorittaa diplomin kokoamalla näytesalkun. Näytesalkku voi olla kokoelma lukioaikaista töistä tai yksittäisestä projektista.

Arviointi: Suoritusmerkintä