IMG_1212.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


 Liikunta                                                                                        

Pakolliset kurssit

1. Energiaa liikunnasta (LI1)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

2. Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus.

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

 

LIIKUNTA - koulukohtaiset kurssit

LT/LP T: Tanssikurssi

Kurssin tavoitteena on musiikkiliikunnan keinoin kehittää rytmitajua ja koordinaatiokykyä sekä edistää sosiaalista käyttäytymistä ja itseluottamusta. Pääsisältönä on oppia tanssimaan monipuolisesti vanhoja tansseja. Lisäksi tutustutaan muihinkin tanssimuotoihin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

LT/LP L: Luontoliikunta

Kurssin avulla pyritään uusien elämyksien tarjoamiseen ja retkeilytaitojen / -tietojen kehittämiseen luonnossa liikkuen. Retkeily tapahtuu esim. vaeltaen, meloen ja pyöräillen. Toteutus tapahtuu pääasiassa viikonloppuina.

Arviointi: Suoritusmerkintä

LT/LP D: Liikunnan lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on liikunnan diplomi eli liikunnan kypsyysnäyte.

Työskentely on pääosin itsenäistä. Diplomi koostuu liikuntakykyisyyden arvioinnista, oman lajin erityisosaamisesta ja siihen liittyvästä tutkielmasta. näyttö harrastuneisuudesta tehdään Port-folio muotoon. Diplomin edellytyksenä on viiden (5) liikunnan kurssin suorittaminen.

Arviointi: Suoritusmerkintä