IMG_1212.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


TIETOTEKNIIKKA - koulukohtaiset kurssit


Kurssit AT1, AT2 ja AT3 sisältävät tärkeimmät tietotekniikan osa-alueet , joiden sisältö ja vaadittava osaamistaso vastaa työelämän tarpeisiin. Kurssien vaatimustaso vastaa Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (tieke.ry) organisoimaa tietokoneen ajokorttitutkinnon tasoa A ja eräiltä osin myös tasoa AB. Lisätietoja kortin sisällöstä ja vaatimuksista löytyy osoitteesta: http://www.tieke.fi.

Kurssi ATD keskittyy digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja siihen liittyvään mediaan. Ohjelmoinnin perusteisiin perehdytään kurssilla ATO. Opiskelija voi halutessaan saada kaikista lukion aikana suoritetuista tietotekniikan opinnoista lukion IT-kortin (Senior High IT-CARD). Kortti, joka on sekä suomen- että englanninkielinen, toimii todistuksena esim. työnantajalle tietoteknisestä osaamistasosta.

 

AT 1: Käyttöjärjestelmät, tiedonhallinta ja tekstinkäsittely

Tavoite: Perehdytään atk-järjestelmän (laitteisto ja ohjelmisto) eri osiin, laitteiston toimintaan ja käyttöön. A - AB-ajokortin moduulit: laitteen käyttö ja tiedon hallinta, tekstinkäsittely.

Sisältö: Käyttöjärjestelmät, tiedonhallinta, tekstinkäsittely ja sitä tukevat ohjelmat.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä

AT 2: Taulukkolaskenta ja tietokannat

Tavoite: Perehdytään taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelmien käyttöön erilaisissa käytännön sovellutuksissa. A - AB ajokortin moduulit: taulukkolaskenta, tietokannat.

Sisältö: Taulukkolaskenta- ja tietokantaharjoituksia käytännön elämästä.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä

AT 3: Tietotekniikan perusteet, grafiikka, www-ympäristö

Tavoite: Perehdytään tietokonelaitteistojen teknisiin ominaisuuksiin, tiedon esittämisen problematiikkaan sekä tietoturvallisuuteen. Lisäksi kurssin aiheisiin kuuluvat esitysgrafiikka, www-ympäristö, sähköpostin monipuolinen käyttö ja perustietojärjestelmät sekä niiden tuomat mahdollisuudet yksilölle, yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle. A-ajokortin moduulit: grafiikka, internet, tietotekniikan perusteet.

Sisältönä tietotekniikan perusteet ja tietoturva, Esitysgrafiikan peruskäyttö, www-ympäristö tietolähteenä, sähköposti ja perustietojärjestelmät sekä niiden merkitys.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä

AT D: Digitaalinen kuvankäsittely

Tavoite: Perehdytään digitaalisen kuvankäsittelyn laiteympäristöön sekä tietokonegrafiikan perusteisiin. Kurssin aikana opiskelija hankkii perustaidot digitaalisten kuvien valmistamiseen eri tarkoituksia varten: kuvat tietokoneen näytöllä ja www-sivuilla, kuvat eri kokoisina ja laatuisina valokuvatulosteina käyttötilanteesta riippuen.

Sisältö: Digitaalinen valokuvaus, valokuvien skannaus ja digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä

AT O: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä

Tavoite: Perehdytään algoritmien laadinnan perusteisiin ja harjaannutaan tekemään lyhyehköjä ohjelmia (tavalliset ohjelmat ja www-sivuilla käytettävät appletit) Java-kielellä. Opitaan testaus ja dokumentointi. Kurssi voidaan opiskella myös kokonaan tai osittain virtuaalisesti.

Sisältö: Java-kielen perusteet, valintalauseet, toistolauseet, taulukot, metodit, yksinkertaiset graafiset sovellutukset, appletit..

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä