IMG_6441.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Pakolliset kurssit

1. Tekstien maailma (MO1)

 

Keskeiset sisällöt

·         oman viestijäkuvan erittely ja kehittyminen puhujana, kuuntelijana, lukijana ja kirjoittajana

·         laaja tekstikäsitys: monilukutaito

·         erilaiset tekstilajit ja niiden tehtävä: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät

·         tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa

·         tekstien moniäänisyys

·         proosan erittely: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanit ja novellit

·         tiedonhankinta, verkkolukeminen, lähdeviittaukset ja lähdekritiikki

·         aineiston pohjalta kirjoittaminen, tekstien kommentointi ja referointi sekä yhdessä kirjoittaminen

·         metakognitiiviset taidot ja lukustrategiat

·         ryhmäviestintä ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

 

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (MO2)

Keskeiset sisällöt

·         kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa

·         teksti-, lause- ja sanatason rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien tekstinosien erittely, esimerkiksi kielen metaforisuus

·         pohjoismaisten kielten yhteinen alkuperä, erot ja samankaltaisuudet sekä ruotsin kielen muotoutuminen

·         ruotsin kielen kulttuuria ylläpitävä tehtävä Suomessa ja ruotsin yleiskielen merkitys

·         kielen vaihtelu, kuten murteet ja slangi, monikielisyys, kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus sekä kielten elinvoimaisuus

·         kurssin teemaan liittyviä kaunokirjallisia ja faktatekstejä, suomenruotsalainen kirjallisuus

·         kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kielen muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely

·         informatiiviset puheenvuorot keskustelussa sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (MO3)

 

Keskeiset sisällöt

·         kirjallisuuden lajit sekä niiden muuttuminen ja laajentuminen ajassa ja tilassa

·         kielen kuvallisuus, monitulkintaisuus ja muut tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä

·         proosan, draaman ja lyriikan lukeminen, erittely ja tulkinta, erityisesti lyriikan analyysi

·         monimuotoisten tekstien lukeminen ja tulkinta, esimerkiksi kuvataiteen, elokuvan ja teatterin analyysi

·         kaunokirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen

·         tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä ryhmäkeskustelun erittely ja arviointi

4. Teksti ja vaikuttaminen (MO4)

 

Keskeiset sisällöt

·         vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset tyylikeinot

·         kielelliset ja visuaaliset keinot, joilla pyritään vaikuttamaan vastaanottajaan, esimerkiksi mainosteksteissä ja viihteessä

·         ideologisesti värittyneet tekstit ja mielipiteen ja tutkimustiedon erot

·         eri tieteenalojen näkökulmat ja ilmaisutavat sekä tiedonhankinta

·         sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, mediakritiikki, tekijänoikeudet ja plagiointi

·         kieli, tyyli ja sisältö vaikuttavan kirjallisuuden keinoina

·         keskustelun, argumentoinnin ja kannanoton suulliset ja kirjalliset harjoitukset

 

 

5. Teksti ja konteksti (MO5)

 

Keskeiset sisällöt

·         eri aikakausiin, paikkoihin ja kulttuureihin sijoittuvien tekstien lukeminen ja tarkastelu erilaisen ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä menneisyyden että nykyajan kontekstissa

·         tyylin ja kielen ainesten vaikutus tekstiin

·         maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia, etenkin pohjoismaista kirjallisuutta, ja kontekstuaalinen näkökulma kirjallisuuteen

·         kirjallisuusaiheinen kirjoitus- tai puhetehtävä, esimerkiksi puheenvuoro, essee tai draama


 

6. Nykyajan kertomuksia (MO6)

 

Keskeiset sisällöt

·         ajankohtaisia kulttuurin ja kielen ilmiötä, esimerkiksi kielen ja kirjallisuuden muuttuminen digitaalisessa ympäristössä, kieli ja identiteetti

·         monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, elokuva, kuvataide, tv-sarjat, pelit ja muut mediatekstit

·         klassiset kertomukset ja niiden uudet muodot, kuten myytit, sadut ja klassikot, intertekstuaalisuus

·         ulkomaisen ja suomalaisen nykykirjallisuuden lukeminen ja tulkinta

·         pohtivien tekstien tuottaminen kurssin teemoista

·         kielenhuoltoa kirjoittamisen yhteydessä

·         dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (MO7)

 

Keskeiset sisällöt

·         vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden tyypilliset mallit ja vaikuttavat tekijät

·         puhuttujen tekstien erittely, tulkinta ja arviointi

·         kielellinen ja ei-kielellinen viestintä

·         arjen vuorovaikutustilanteet

·         esiintymisen ja argumentoinnin harjoittelu neuvottelussa, kokouksessa, erilaisissa keskusteluissa ja väittelyissä

·         suullinen esitys ja ryhmäviestintä

·         puheviestinnän kulttuurisidonnaiset, etenkin suomenruotsalaiset ja ruotsalaiset erityispiirteet

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (MO8)

 

Keskeiset sisällöt

 ·         tekstien jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely, palautteen antaminen, yhdessä kirjoittaminen ja tekstien jakaminen

·         ymmärrettävien, johdonmukaisten ja yhtenäisten tekstien tuottaminen ja erittely oikeakielisyyden näkökulmasta

·         kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta

·         mediatekstien tuottaminen ja erittely

9. Lukutaitojen syventäminen (MO9)

 

Keskeiset sisällöt

·         tekstitiedon, -analyysin ja -käsitteiden syventäminen kielen, kirjallisuuden, kuvien ja mediatekstien erittelyssä, tulkinnassa ja kriittisessä tarkastelussa

·         monimuotoisten fiktiivisten ja faktatekstien lukeminen ja tulkinta eri näkökulmista

·         erilaiset lukustrategiat ja -tekniikat, etenkin pitkien tekstien lukemisessa

·         tekstikokonaisuuksien kuten esseiden, romaanien ja oppiaineen alaan kuuluvien asiatekstien lukeminen

·         luovaa kirjoittamista kirjallisuuden pohjalta

RUOTSI - koulukohtaiset kurssit

RUB 8: Kanal Norden (3. vsk:n opiskelijoille)

Pohjoismaisen kulttuurin tuntemus , kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus.Vahvistetaan toimivan peruskielitaidon valmiuksia kirjallisen ja suullisen tuottamisen osalta.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUB K: Kielisalkkukurssi ( 2.-3. vsk:n oppilaille)

Kartuttaa taitoja erityisesti kirjallisessa tuottamisessa portfoliotyöskentelynä yhdessä sovituin tekotavoin, mukana myös ruotsin kielipassin suorittaminen. Tarkoituksena esitellä oppilaille oppikirjojen ulkopuolista, ajankohtaista ruotsinkielistä maailmaa filmein, lehtiartikkelein, TV-ohjelmien ja pohjoismaisten tapahtumien kautta.

Arviointi: Suoritusmerkintä

RUB V: YO-kirjoituksiin valmentava kurssi (abiturienteille)

Mahdollisimman hyvä valmius päättökokeeseen. Kaikkien yo-kokeiden osa-alueiden harjoittelua, sanastolaajennuksia

Arviointi: Numeroarvostelu