IMG_1085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Pakollinen kurssi     

 

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Keskeiset sisällöt

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta

·         ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta

·         perustietoa tunteista ja motivaatiosta

·         kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan

·         perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta

·         esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista

·         oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta

·         tehokkaat opiskelumenetelmät

·         motivaatio ja oppiminen

Psykologisen tiedon muodostuminen

·         psykologian tutkimuskohteet

·         arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero

·         esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä

 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

2. Kehittyvä ihminen (PS2)

Keskeiset sisällöt

Kehityksen tutkiminen

Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa

·         fyysis-motorinen kehitys

·         kognitiivinen kehitys

·         emotionaalinen kehitys

·         psykososiaalinen kehitys

·         minuuden ja minäkäsityksen kehitys

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet

·         ajattelun kehitys

·         identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti

·         sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen

·         toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana

·         elämänkaaren käsite

·         kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus

·         jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät

·         hermoston kypsyminen

·         aivojen muovautuminen elämänkulun aikana

·         perimän ja ympäristön vuorovaikutus

·         varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet

·         sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Keskeiset sisällöt

 

·         kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä

·         kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta

·         kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä

·         havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta

·         jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

 

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Keskeiset sisällöt

·         tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta

·         tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena

·         tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus

·         tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä

·         psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen

·         uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä

·         stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot

·         keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito

·         mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä

·         sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

 

 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Keskeiset sisällöt

·        persoonallisuuden määrittely

·        persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus

·        vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria

·        yksilöllisten erojen tutkiminen

·        tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa

·        kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

 

Soveltava koulukohtainen

PS S: Sosiaalipsykologia

Yksilö sosiaalisen yhteisön jäsenenä. Ryhmät ja muut yhteisöt ja niiden perusprosessit. Eri  kulttuurit ja niiden vaikutus.

Arviointi: Numeroarvostelu/suoritusmerkintä